Sticky

Dňa 25.10.2023 sme spoločne p. doc. Mgr. Janou Ambrózovou PhD. z UKF Nitra zorganizovali metodicko-odborný seminár k regionálnej výchove a ľudovej kultúre. V dopoludňajšom programe vystúpili prednášajúci z oddelenia etnológie ÚMKTKE FF UKF v Nitre, po krátkom občerstvení pokračoval program pracovnou poradou združenia. V nasledujúcom linku je zápisnica zo zasadnutia.Continue Reading

Sticky

V každom človeku je kúsok hravého a zvedavého dieťaťa, ktoré s očakávaním otáča kartičky pexesa, aby ako prvé našlo správnu dvojicu. No v našom pexese nehľadáme páry. Práve naopak. Ide o jedinečné pexeso – pexeso zložené s originálov. Jeho jedinečnými dielikmi sú školy patriace do Združenia škôl s regionálnym zameraním, ktoré sa 24. mája 2023Continue Reading

Sticky

Slovenská Ľupča – Dňa 29.4.2023 pripravili žiaci a učitelia ZŠ Sama Cambela slávnostnú akadémiu školy. Od roku 2016 sa pravidelne konala k vybraným témam regionálnej výchovy. Dosiaľ boli spracované témy: významné osobnosti Slovenskej Ľupče 2016, naše remeslá 2018 v roku 2023 bola odprezentovaná téma prírodných zaujímavostí okolia Slovenskej Ľupče. Na realizácii slávnostnej akadémieContinue Reading

Sticky

Proces spracovania ľanu … siatie, močenie, sušenie, lámanie, česanie, zváranie, pradenie … žiaci videli prostredníctvom videa. Následne tkanie na tkáčskych doštičkách, technika tkania na krosnách v Remeselnom dvore … to všetko v rámci regionálnej výchovy zažili žiaci 4.ročníka Základnej školy M.B.Funtíka v Očovej.Continue Reading

Sticky

Dňa 4.11.2022 sa v Základnej škole A.Sládkoviča v SLIAČI uskutočnila Konferencia Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou. Videli sme školu s množstvom regionálnej výzdoby, šikovnými žiakmi aj vyučujúcimi. Naučili sme sa plstiť, boli nám predvedené ukážky modrotlače vytvárané aj v školskom prostredí. Dozvedeli sme sa aj o možnostiach, kam sa uberá regionálna výchova v novom kurikule.Continue Reading

Sticky

Dnes 27.10.2022 sa všetci žiaci základnej školy Sama Cambela zo Slovenskej Ľupče  vybrali do školy bez učebníc. Čakal nás už tradičný Deň remesiel počas ktorého žiaci usilovne tvoria výrobky na vianočné trhy. Okrem toho nás čakalo stretnutie s rôznymi remeselníkmi z našej obce i regiónu. Mali sme možnosť vidieť zaujímavé výrobky a ochutnať fajnoty. VšetkýmContinue Reading

Sticky

Dňa 27.5.2022 vznikla nová pracovná skupina pri ŠPÚ (teraz NIVAM) na podporu prierezovej témy REGIONÁLNA VÝCHOVA A ĽUDOVÁ KULTÚRA. Naše združenie má v nej nasledujúce zastúpenie: PaedDr. Dagmar Budincová (ZŠ J.Drdoša Vígľaš), Mgr. Kvetoslava Babiaková (ZŠ s MŠ J.S.Neresnického Dobrá Niva),  PaedDr. Jana Krížová, PhD. (ZŠ S.Cambela Slovenská Ľupča), Mgr. Peter Harmat (ZŠContinue Reading

Sticky

Vyšívaná záložka a kľúčenka Zámerom projektu je priviesť jednoduchú remeselnú tvorbu priamok k deťom. Projekt má v deťoch vzbudiť záujem o ručné práce, oboznámiť ich s našími tradíciami a naučiť sa novú zručnosť. Podporiť ľudovú tvorbu a myslenie detí smerom k slovenskému dedičstvu. Doniesť tvorivú aktivitu do obcí,  pre svojich žiakovContinue Reading

Sticky

Dňa 27.5.2022 sa konala pracovná porada združenia na ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne. Dohodli sme sa na spoločnom postupe pri zapájaní sa do tvorby nového kurikula vzhľadom na našu prierezovú tému, na predbežných termínoch konferencie aj Regionálneho pexesa, ako aj na uverejňovaní príspevkov zo škôl zo združenia. Podrobné informácieContinue Reading

Sticky

V stredu 10.11.2021 sa konala pracovná porada všetkých „regionálnych škôl“ v prostredí Microsoft Teams. Všetkým školám boli zaslané prihlasovacie linky. Zápisnicu s prac. stretnutia doručíme opäť emailom každej škole. Na porade sme informovali o nadviazaní spolupráce so ŠPÚ. Združenie nominuje 2 členov do komisií, ktoré pracujú na príprave návrhu vstupnéhoContinue Reading

Sticky

V pondelok 25.10.2021 sa konala pracovná porada všetkých „regionálnych škôl“ v prostredí Microsoft Teams. Všetkým školám boli zaslané prihlasovacie linky. Zápisnicu s prac. stretnutia doručíme opäť emailom každej škole. Na porade sme sa dohodli na ďalšom pokračovaní práce združenia, všetky prítomné školy boli oboznámené s financovaním a počtom členov združenia,Continue Reading

Sticky

Starosta obce Polichno a Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci vyhlasujú súťaž KRASLICE Z POLICHNA. Podrobnejšie informácie sú v prílohe. Vzhľadom na aktuálnu situácie sa tvorivá dielňa neuskutočníContinue Reading

Sticky

Vážení kolegovia, keďže sa nám začalo šíriť respiračné ochorenie vyvolané koronavírusom COVID-19, zúžené vedenie združenia spoločne s riaditeľkou ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne (aj na odporúčanie primátora mesta Dolný Kubín) rozhodlo o odložení pracovného stretnutia ZDRUŽENIA ŠKOL S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU, ktoré sa malo konať 18.3.2020 v Dolnom Kubíne zatiaľContinue Reading

Sticky

Pozývame Vás na pracovné stretnutie REGIONÁLNYCH ŠKÔL, ktoré sa uskutoční 18.3.2020 o 9:30 na ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne. Program je v prílohe. Najdôležitejším bodom bude prezentácia pracovného materiálu Odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu na prípravu voliteľného predmetu o tradičnej ľudovej kultúre, v ktorej nás zastupuje doterajšia predsedníčka združenia PaedDr.Continue Reading

Sticky

Vážení  kolegovia, pozývame Vás na pracovné stretnutie členov Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2018 (piatok) o 09:00 v priestoroch MŠ Kriváň.   Prihláška Kriván Pozvánka Kriváň (2) Pozvánka KriváňContinue Reading

Sticky

Regionálne prvky majú nezastupiteľné miesto vo vyučovacom procese mnohých učebných predmetov (slovenský jazyk, občianska náuka, technika, dejepis) aj na našej škole – ZŠ Jaroslava Simana, VALASKÁ. Posielame Vám malú ,,ochutnávku“  projektov a úspechov našich žiakov. Mgr. Soňa Skladaná regionálnavýchovaContinue Reading

Sticky

Na potrebu regionálnej výchovy ako súčasti učebných osnov upozornili aj Štefan Zima, predseda Folklórnej únie Slovenska a Mária Slosiariková, predsedníčka Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou v relácii RÁDIA REGINA západ dňa 6.3.2018 http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/veda-poznanie-vzdelavanie/158222/regionalna-vychova-je-tento-predmet-potrebnyContinue Reading

Sticky

Fašiangy Naša MŠ je zameraná na regionálnu výchovu a a formou zážitkového učenia deti spoznávajú zvyky a tradície našej obce. Medzi ne patria aj Fašiangy. Pripomenuli sme si ich niekoľkými akciami. V prvom rade sme deťom vysvetlili symboliku jednotlivých  fašiangových postáv- „straškov“. Materskú školu navštívil ujo Pavol, ktorý deťom predstavil hudobný nástroj heligónku. Zahral Continue Reading

Sticky

Pracovné  stretnutie v Lučenci   Jesenné stretnutie Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou sa konalo 21.októbra 2017. Program stretnutia pripravila koordinátorka regionálnej výchovy v ZŠ  M.R. Štefánika v Lučenci Mgr. Radana Tuhárska. V budove  základnej školy nás privítala  pani riaditeľka Mgr. Gabriela Aláčová a žiaci školy krátkym folklórnym vystúpením. Potom sme sa presunuli doContinue Reading

Milí členovia združenia, milí podporovatelia regionálnej výchovy. V mesiaci máj (konkrétne 24.5.2023 – streda) pripravujeme REGIONÁLNE PEXESO v Liptovských Sliačoch. Školy zo združenia sa budú prezentovať detskými folklórnymi súbormi, výrobkami detí s regionálnou tematikou, formami výučby regionálnej výchovy na školách. Srdečne Vás pozývame. Peter Harmat, predseda združenia.Continue Reading