V súčasnosti prebieha príprava nového kurikula a začína sa s jeho postupným zavádzaním do škôl. Od septembra 2023 vstupujú do uvedenej reformy prvé školy (40 škôl), v ďalšom roku vstupuje cca. 200 škôl a od 1.9.2026 by všetky školy už mali postupovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu.

Regionálna výchova bola doteraz súčasťou prierezových tém. Tie sú v novom štátnom vzdelávacom programe zapracované priamo do osnov jednotlivých oblastí ako doménové gramotnosti. Regionálna výchova však nevystupuje ako samostatná gramotnosť, je súčasťou hlavne spoločenskovednej gramotnosti, ale nájdeme ju aj v iných gramotnostiach.

Od 1.6.2022 boli viacerí členovia združenia (pedagógovia a riaditelia z „regioškôl“) pozývaní do rôznych pracovných skupín, ktoré pripravovali hlavne učebné osnovy jednotlivých oblastí. Podarilo sa nám pripomienkovať a presadiť viacero formulácií do vzdelávacích štandardov skoro do každej vzdelávacej oblasti.

Konečným výsledkom činnosti pracovnej skupiny Regionálny výchova a tradičná ľudová kultúra by mala byť metodika a plán možností využitia regionálnej výchovy. Ten obsahuje osnovy regionálnej výchovy roztriedené pre jednotlivé cykly – je v predfinálnej verzii, je potrebné do neho len zapracovať akceptované zmeny.

Zatiaľ len prezradíme, že regionálnu výchovu sme rozdelili do cyklov nasledovne:

  • 1. cyklus (1. – 3. ročník) – Moja škola, obec a jej blízke okolie,
  • 2. cyklus (4. – 5. ročník) – Môj región,
  • 3. cyklus (6. – 9. ročník) – Slovensko a regionálna rozmanitosť.  

V každom cykle je rozdelená uvedená problematika na 4 komponenty, ktoré by si žiaci mali osvojiť a sú v nich stanovené presné výkonové a obsahové štandardy

  1. HISTORICKÉ A PRÍRODNÉ OSOBITOSTI: Tematický okruh sa zameriava na lokálnu a regionálnu históriu, významné historické osobnosti (osobnosti, udalosti, historické pamiatky a pamiatkové inštitúcie atď.), prírodné špecifiká vymedzenej geografickej oblasti.
  2. TRADIČNÁ MATERIÁLNA KULTÚRA: Tematický okruh obracia pozornosť na zdroje obživy a zamestnania, remeselnú a domácku výrobu, staviteľstvo, ľudový odev a stravovanie.
  3. VÝTVARNÉ UMENIE A FOLKLÓR: Tematický okruh pracuje s oblasťou mestského, vidieckeho folklóru, hudobného, tanečného a slovesného folklóru a ľudovým divadlom, zahrňuje takisto  výtvarné prejavy a ornamentiku.
  4. SVIATKY, OBYČAJE A SOCIÁLNA KULTÚRA: Tematický okruh sa zameriava na etnické a národnostné skupiny, konfesionálnu štruktúru, rodinu a príbuzenstvo, život a sociálnu štruktúru lokálneho spoločenstva, kalendárny obyčajový cyklus, obyčaje životného cyklu a pracovné a i. obyčaje.