Akreditáciu pre členské školy združenia je možné získať po splnení minimálne sedem podmienok z desiatich, ktoré sú dominantnými pre napĺňanie cieľov združenia. Ich výber je individuálny. Akreditácia sa udeľuje raz ročne na výročnej vedeckej konferencii, kde sa zároveň prijímajú aj nové členské školy. Po úspešnom zvládnutí vybraných podmienok a prezentácii ich činnosti bude školám slávnostne udelený certifikát.

Podmienky akreditácie:

  1. V rámci školského vzdelávacieho programu mať na škole vytvorený samostatný predmet regionálna výchova.
  2. Prakticky aplikovať i mať zapísané v tematicko-výchovno vzdelávacích plánoch integráciu javov regionálnej výchovy.
  3. Realizovať aspoň 3 podujatia s tematikou vychádzajúcou z regionálnej výchovy (besedy, vynášanie Moreny, remeselné dielne, uctenie si pamiatky významných osobností kraja a pod.).
  4. Realizovať vedomostné súťaže a kvízy z problematiky regionálnej výchovy v rámci školy či regiónu.
  5. Vytvoriť na škole učebňu (interiér alebo exteriér) na prezentáciu regionálnej výchovy a ľudovej kultúry  (napr. izbicu starých materí, remeselnú dielňu, skanzen).
  6. Vytvoriť metodické  materiály s problematikou regionálnej výchovy (napr. pracovné listy, pexeso, projekt).
  7. Nadviazať úzku spoluprácu s inštitúciami a organizáciami podporujúcimi myšlienky regionálnej výchovy (Matica slovenská, múzeá, galérie, miestne úrady, knižnice a pod.).
  8. Snažiť sa o propagáciu a zachovanie odkazu významných osobností kraja pomenovaním školy v čestnom názve (napr. ZŠ M.B.Funtíka v Očovej, ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči a i.).
  9. Rozvíjať spoluprácu obec – škola – rodina v oblasti regionálnej výchovy (2 podujatia).
  10. Posielať príspevky do miestnych či regionálnych periodík a prispievať na webovú stránku združenia (poskytnúť metodické materiály a prezentovať svoju činnosť).