Sticky

Milí členovia združenia, milí podporovatelia regionálnej výchovy. V mesiaci máj (konkrétne 24.5.2023 – streda) pripravujeme REGIONÁLNE PEXESO v Liptovských Sliačoch. Školy zo združenia sa budú prezentovať detskými folklórnymi súbormi, výrobkami detí s regionálnou tematikou, formami výučby regionálnej výchovy na školách. Srdečne Vás pozývame. Peter Harmat, predseda združenia.Continue Reading

Sticky

Dňa 4.11.2022 sa v Základnej škole A.Sládkoviča v SLIAČI uskutočnila Konferencia Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou. Videli sme školu s množstvom regionálnej výzdoby, šikovnými žiakmi aj vyučujúcimi. Naučili sme sa plstiť, boli nám predvedené ukážky modrotlače vytvárané aj v školskom prostredí. Dozvedeli sme sa aj o možnostiach, kam sa uberá regionálna výchova v novom kurikule.Continue Reading

Sticky

Dnes 27.10.2022 sa všetci žiaci základnej školy Sama Cambela zo Slovenskej Ľupče  vybrali do školy bez učebníc. Čakal nás už tradičný Deň remesiel počas ktorého žiaci usilovne tvoria výrobky na vianočné trhy. Okrem toho nás čakalo stretnutie s rôznymi remeselníkmi z našej obce i regiónu. Mali sme možnosť vidieť zaujímavé výrobky a ochutnať fajnoty. VšetkýmContinue Reading

Sticky

Dňa 27.5.2022 vznikla nová pracovná skupina pri ŠPÚ (teraz NIVAM) na podporu prierezovej témy REGIONÁLNA VÝCHOVA A ĽUDOVÁ KULTÚRA. Naše združenie má v nej nasledujúce zastúpenie: PaedDr. Dagmar Budincová (ZŠ J.Drdoša Vígľaš), Mgr. Kvetoslava Babiaková (ZŠ s MŠ J.S.Neresnického Dobrá Niva),  PaedDr. Jana Krížová, PhD. (ZŠ S.Cambela Slovenská Ľupča), Mgr. Peter Harmat (ZŠContinue Reading

Sticky

Vyšívaná záložka a kľúčenka Zámerom projektu je priviesť jednoduchú remeselnú tvorbu priamok k deťom. Projekt má v deťoch vzbudiť záujem o ručné práce, oboznámiť ich s našími tradíciami a naučiť sa novú zručnosť. Podporiť ľudovú tvorbu a myslenie detí smerom k slovenskému dedičstvu. Doniesť tvorivú aktivitu do obcí,  pre svojich žiakovContinue Reading

Sticky

Dňa 27.5.2022 sa konala pracovná porada združenia na ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne. Dohodli sme sa na spoločnom postupe pri zapájaní sa do tvorby nového kurikula vzhľadom na našu prierezovú tému, na predbežných termínoch konferencie aj Regionálneho pexesa, ako aj na uverejňovaní príspevkov zo škôl zo združenia. Podrobné informácieContinue Reading

Sticky

V stredu 10.11.2021 sa konala pracovná porada všetkých „regionálnych škôl“ v prostredí Microsoft Teams. Všetkým školám boli zaslané prihlasovacie linky. Zápisnicu s prac. stretnutia doručíme opäť emailom každej škole. Na porade sme informovali o nadviazaní spolupráce so ŠPÚ. Združenie nominuje 2 členov do komisií, ktoré pracujú na príprave návrhu vstupnéhoContinue Reading

Sticky

Starosta obce Polichno a Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci vyhlasujú súťaž KRASLICE Z POLICHNA. Podrobnejšie informácie sú v prílohe. Vzhľadom na aktuálnu situácie sa tvorivá dielňa neuskutočníContinue Reading

Sticky

Vážení kolegovia, keďže sa nám začalo šíriť respiračné ochorenie vyvolané koronavírusom COVID-19, zúžené vedenie združenia spoločne s riaditeľkou ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne (aj na odporúčanie primátora mesta Dolný Kubín) rozhodlo o odložení pracovného stretnutia ZDRUŽENIA ŠKOL S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU, ktoré sa malo konať 18.3.2020 v Dolnom Kubíne zatiaľContinue Reading