Milí priatelia, kolegovia, členovia, ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom i pracovnom živote. Tešíme sa na Vás v roku 20Continue Reading

Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou každoročne organizuje výročnú konferenciu, na ktorej akredituje nové členské školy. Okrem získania tohto ocenenia, učitelia medzi sebou prezentujú možnosti uplatňovania regionálnej výchovy na školách, diskutuje sa s odborníkmi v tejto oblasti a zároveň školy sa prezentujú aj vlastnou činnosťou prostredníctvom svojich žiakov vContinue Reading

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, srdečne Vás pozývame na konferenciu „Škola s regionálnou výchovou“, ktorá sa bude konať dňa 06.11.2015 v ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive. Cieľ konferencie: prezentovať možnosti integrácie problematiky regionálnej výchovy v materskej a základnej škole, uskutočniť pracovné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa praktickými aspektmi problematiky regionálnej výchovy. Organizátori konferencie ZdruženieContinue Reading

Dňa 7.10.2015 sa v ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresníckeho v Dobrej Nive uskutočnilo pracovné stretnutie členov združenia. Stretnutie otvorila a všetkých prítomných privítala pani riaditeľka hostiteľskej školy p. PaedDr. Mária Slosiariková. Na úvod stretnutia pomocou videoprojekcie predstavila svoju školu a prostredníctvom žiakov – členov DFS Dobronky aj tradície regiónu.Continue Reading

Vážení  kolegovia, pozývame Vás na pracovné stretnutie členov Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou dňa 07.10.2015 (streda) o 09.30 v priestoroch ZŠ s MŠ Juraja Slávika v Dobrej Nive. Hlavnou témou pracovného stretnutia bude príprava výročnej konferencie a akreditácia škôl, ktoré ňou ešte neprešli. Vedenie združenia.Continue Reading

Už v minulosti ľudia vedeli, že sám človek to má zložitejšie, že v jednote a spolupráci je sila. Veď aj ľudové porekadlo hovorí o tom, že „svoji majú ako reťaz spolu držať“. A to je hlavné „motto“ spolupráce škôl v Združení pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou. V čom spočíva spolupráca: vo vzájomnej výmene skúseností, vedomostí a informácií, v metodickejContinue Reading

Problematika regionálnej výchovy má svoju históriu, ale stále je aktuálna a v súčasnosti sa jej začína venovať čoraz väčšia pozornosť. Štátny vzdelávací program Slovenskej republiky umožňuje základným školám orientovať sa vlastným smerom, vytvoriť nové predmety a integrovať poznatky. Viacero škôl najmä v rámci Združenia pedagógov zo škôl regionálnou výchovou takúto možnosť privítalo a v súčasnosti rozbiehaContinue Reading

V súčasnosti sa problematike regionálnej výchovy prikladá čoraz väčší dôraz, pretože existuje veľa spôsobov ako vychovávať a vzdelávať žiakov, ale máloktorý ponúka toľko aspektov, variácií, prístupov, metód, eventualít, špecifík ako regionálna výchova. Z tohto dôvodu, ale aj z dôvodu nejednotnosti aplikácie regionálnej výchovy v podmienkach základných škôl sa pedagógovia na ZŠ Sama Cambela s podporou DomuContinue Reading

kreditáciu pre členské školy združenia je možné získať po splnení minimálne sedem podmienok z desiatich, ktoré sú dominantnými pre napĺňanie cieľov združenia. Ich výber je individuálny. Akreditácia sa udeľuje raz ročne na výročnej vedeckej konferencii, kde sa zároveň prijímajú aj nové členské školy. Po úspešnom zvládnutí vybraných podmienok a prezentácii ich činnostiContinue Reading